Phonotype

Phonotype © 2019 WALDA VERBAENEN
(READSEARCH international master Reading Type & Typography MAproject)

Phonotype Boek overzicht alfabet / Phonotype booklet overview alphabet

Phonotype tracht hulp te bieden bij het aanleren van de juiste uitspraak van taal door de fonologie van taal te visualiseren binnen het tekstbeeld.

Onze westerse cultuur zal zich steeds meer ontwikkelen tot een culturele mix. Communicatie is een essentieel onderdeel van integratie.
Verschillende talen hebben verschillende uitspraken en dus verschillende identiteiten.

Eén op de tien volwassenen in België heeft moeite met lezen of schrijven. Bijna 20% van de vluchtelingen die momenteel in België aankomen, is analfabeet.

Phonotype tracht via lettertypeontwerp een oplossing te bieden om dit probleem te verhelpen. Door aanpassingen en toevoegingen aan te brengen binnen de visuele structuur van een lettertype, kan de fonologie van taal visueel geduid worden.
Hiermee wordt de mogelijkheid om sneller een nieuwe taal aan te leren versterkt. Door de nieuwe taal te leren spreken met de juiste uitspraak, kan een mogelijkheid tot communicatie aangeboden worden en hoopt Phonotype hierdoor een ​​brug te kunnen vormen naar snellere integratie.

Het project wordt verder ontwikkeld en uitgetest binnen een doctoraatsonderzoek aan READSEARCH (PXL MAD / Universiteit Hasselt).

Phonotype is nog in ontwikkeling, en werd voor het Masterproject vormgegeven binnen Times New Roman als experiment. Het wordt momenteel verder ontwikkeld in een nieuw lettertype dat zal worden gebuikt voor de testfase, waarbij ook andere talen worden toegevoegd.

Phonotype tries to offer help by visualizing the phonology of a language within the text image, to learn the correct pronunciation of a language.

Our Western culture will develop more and more into a cultural mix. Communication is an essential part of integration. Different languages have different pronunciations and thus different identities. 

One out of ten adults in Belgium has difficulties with reading or writing. Almost 20% of the refugees currently arriving in Belgium are illiterate.

Phonotype tries to offer a solution through Typedesign to overcome this problem. By making adjustments and additions within the visual structure of a typeface, language can develop a proper visual identity. 
Being able to learn a new language faster, and speak a language with the correct pronunciation, provides the opportunity for communication and can therefore be a bridge to faster integration.

This Masterproject will be further developed and tested within a PHD research aan READSEARCH (PXL MAD / University Hasselt).

Phonotype Is still in progress and was designed for this Masterproject as an experiment within Times New Roman. It will be soon setup into a new typeface for the testing phase, and will be developed in different languages.